หัวข้อนี้ประกอบด้วย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์   ข้อบังคับสหกรณ์   ระเบีบยสหกรณ์
 
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก    
 
     
   
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
6 มิถุนายน 2554
ให้เพิกถอนระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการให้สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์
คลิกเปิดเอกสาร
ถือปฏิบัติเรื่องการรับ ฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ยกเลิกกำหนดวงเงินกู้ยืม)
2
11 พฤษภาคม 2550
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหมายโดยไม่ชอบ
คลิกเปิดเอกสาร
       
 
 
 
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
9 เมษายน 2553
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
คลิกเปิดเอกสาร
2
12 เมษายน 2542
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
คลิกเปิดเอกสาร
3
29 มิถุนายน 2548
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘
คลิกเปิดเอกสาร
4
16 ธันวาคม 2552
คำสั่งนายทะเบียน เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ พรบ.สหกรณ์
คลิกเปิดเอกสาร
5
22 กรกฎาคม 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.๒๕๕๗
คลิกเปิดเอกสาร
6
10 เมษายน 2542
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. พ.ศ. ๒๕๔๒
คลิกเปิดเอกสาร
       
     
 
 
     
   
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
8 มกราคม 2559
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
คลิกเปิดเอกสาร
 
     
     
   
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
19 มีนาคม 2550

ระเบียบว่าด้วยวิธีเกี่ยวกับเงินฝาก พ.ศ.2544

คลิกเปิดเอกสาร
2
18กรกฎาคม 2561
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2561
คลิกเปิดเอกสาร
3
13 กรกฎาคม 2561
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2561
คลิกเปิดเอกสาร
4
1พฤษภาคม 2558
ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ.2558
คลิกเปิดเอกสาร
  1กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2/ พ.ศ.2559

คลิกเปิดเอกสาร
5
23 พฤษภาคม 2544
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
6
23 พฤษภาคม 2544
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
7
12 กันยายน 2557
ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
8
12 พฤษภาคม 2553
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
9
1 เมษายน 2558
ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
10
23 พฤษภาคม 2544
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
11
24 พฤษภาคม 2554
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
12
12 กุมภาพันธ์ 2553
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
13
17 มกราคม 2551
ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง ฯ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
14
23 พฤษภาคม 2544
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
15
18 สิงหาคม 2546
ระเบียบว่าด้วยจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
16
23 พฤษภาคม 2544
ระเบียบว่าด้วยการควบคุม และการใช้รถยนต์ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
17
1 กรกฎาคม 2557
ระเบียบว่าด้วยวันทำงาน เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุดทำงาน พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
18
23 พฤษภาคม 2544
ระเบียบว่าด้วยค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
19
23 พฤษภาคม 2544
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
20
19 มีนาคม 2545
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
21
1 เมษายน 2558
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
22
1 เมษายน 2558
ระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานประจำหน่วยงาน พ.ศ.2558
คลิกเปิดเอกสาร
23
19 มีนาคม 2555
ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2549
คลิกเปิดเอกสาร
24
13 พฤศจิกายน 2557
ระเบียบว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2557
คลิกเปิดเอกสาร
25
17 มกราคม 2549
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2544
คลิกเปิดเอกสาร
26
3 เมษายน 2555
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ.2555
คลิกเปิดเอกสาร
27
22 กันยายน 2550
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2550
คลิกเปิดเอกสาร
28
7 มกราคม 2559
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2558
คลิกเปิดเอกสาร
29
12 กันยายน 2557
ระเบียบว่าด้วยเงินรางวัลโครงการระดมหุ้น พ.ศ.2552
คลิกเปิดเอกสาร
30
25 ธันวาคม 2557
ระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าวิชาชีพ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ฯ พ.ศ.2552
คลิกเปิดเอกสาร
31
26 มิถุนายน 2552
ระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต โครงการเงินกู้ (ประกันชีวิต) พ.ศ.2552
คลิกเปิดเอกสาร
32
12 กันยายน 2555
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เงินปันผล) พ.ศ.2553
คลิกเปิดเอกสาร
33
24 กุมภาพันธ์ 2554
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2553
คลิกเปิดเอกสาร
34
12 ตุลาคม 2555
ระเบียบว่าด้วยการเบิกใช้วงเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2555
คลิกเปิดเอกสาร
35
22 ตุลาคม 2556
ระเบียบว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2556
คลิกเปิดเอกสาร
36
28 กรกฎาคม 2557
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เอื้ออาทร) พ.ศ.2557
คลิกเปิดเอกสาร
37
27 ตุลาคม 2557
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2557
คลิกเปิดเอกสาร
38
1 พฤษภาคม 2558
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2558
คลิกเปิดเอกสาร
39
12 พฤษภาคม 2558
ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงิน (สามัญวิทยฐานะ) พ.ศ.2558
คลิกเปิดเอกสาร
40
12 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงิน สสอค - สสชสอ พ.ศ.2558
คลิกเปิดเอกสาร
41
7 มกราคม 2559
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2558
คลิกเปิดเอกสาร
42
2 พฤษภาคม 2561 ระเบียบว่าด้วยการจ้างทนายความ พ.ศ.2561
คลิกเปิดเอกสาร
43
27 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
คลิกเปิดเอกสาร
44
28 มีนาคม 2560 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
คลิกเปิดเอกสาร
45
21 มิถุนายน 2560 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสังคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
คลิกเปิดเอกสาร
       
       
     
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้